MRA-platform Smart Mobility staat voor een bijzonder jaar. Een jaar waarin we het succes van de afgelopen jaren willen voortzetten en tegelijk een stap zetten in de verdere ontwikkeling van ons platform. Waar kijken onze programmamanager en thematrekkers naar uit? En wat worden volgens hen de hoogtepunten van 2023?

Daniel van Motman, programmamanager

‘Ik kijk uit naar het borgen van het MRA-platform Smart Mobility. Dat gaan we doen door dit jaar nog meer te verbinden door een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met onze partners. Zo brengen we meer samenhang, gaan we verder met kennisdelen en maken we meters in het faciliteren van de duurzame mobiliteitstransitie!’

Martin Visser, gebiedscoördinator Noordwest landelijke Krachtenbundeling

‘Ook mijn hoogtepunt gaat over samenwerking. In 2022 hebben de partners van ons platform – de provincies Flevoland en Noord-Holland, de gemeenten Almere en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam – aangegeven dat zij de samenwerking in ons MRA-platform Smart Mobility willen voortzetten. Daar is alle reden toe. Smart mobility en data en digitalisering kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame bereikbaarheid van onze regio. Het loont om nauw samen te werken in het ontwikkelen van kennis en het vertalen van die kennis in oplossingen. We gaan ons de komende tijd nog specifieker richten op de opgaven waar we in onze regio voor staan. Ook blijven we goed betrokken bij wat er landelijk gebeurt. Zo kunnen we ook de vruchten plukken van die bredere samenwerking.’

Lees meer over landelijk verbinden en agenderen

Maarten Peters, thematrekker Smart Infra

‘Mijn – hopelijke – hoogtepunt voor 2023 wordt de uitbreiding van de producten die vallen onder Scale Up | Bezoekersstromen. Na de onderzoeks- en ontwikkelfase moet nu de implementatie binnen de MRA-regio vorm krijgen. Zo maken we monitoring en spreiding van bezoekersstromen op hotspots onderdeel van de dagelijkse operatie.’

Lees meer over Smart Infra

José van der Plaat, thematrekker MaaS en deelmobiliteit

‘De verdere groei van deelmobiliteit bij de MRA-gemeenten stimuleren en waar nodig begeleiden: dat is mijn ambitie voor 2023. Hoe? Door de kennis uit verschillende samenwerkingen te verbinden en samen te brengen, zodat de partners sneller en efficiënter kunnen inzetten op de groei van deelmobiliteit. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen met landelijke, regionale én lokale programma’s. En de vertaling van alle kennis en ervaring naar ondersteunende producten voor partners.’

Lees meer over MaaS en deelmobiliteit

Elles de Vries, thematrekker Data en digitalisering

‘In 2023 werk ik aan het succesvol borgen van de werkwijze van de value sessies binnen onze partnerorganisaties. We hebben een snelle agile werkwijze ontwikkeld met aandacht voor voortschrijdend inzicht. De implementatie daarvan is best een uitdaging, want deze manier van werken past niet altijd even goed bij de publieke sector – maar we weten dat hij wel heel effectief is. Daarom probeer ik manieren te vinden om agile aan de slag te gaan, samen met onze partnerorganisaties.’

Lees meer over Data en digitalisering

Inge Janssen, thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

‘Mijn uitdaging voor 2023 gaat over mobiliteitshubs. Dit jaar wil ik aan de slag met kennisdeling en ontwikkeling rondom de exploitatie en ontwikkeling hiervan. In november 2022 is de Wegwijzer mobiliteitshubs gelanceerd. Met dit product helpen we beleidsmedewerkers en projectleiders bij het opstellen van hubbeleid en het ontwikkelen van hubs. De grote puzzel die nog gelegd moet worden is hoe we mobiliteitshubs in gebiedsontwikkelingen – samen met ontwikkelaars en (deel)vervoeraanbieders – gaan organiseren. Op meerdere plekken binnen en buiten de regio wordt deze noot nu gekraakt. Het is belangrijk om elkaar hierin te versterken!’

Lees meer over Gebiedsontwikkeling en hubs

Ton Geuzendam, thematrekker Slimme en schone logistiek

‘Logistiek is echt nog een missing link in de gebiedsontwikkeling. De MRA wordt voller (woningen) en drukker (mobiliteit). Vooral de bouwlogistiek gaat toenemen. We moeten dus zorgen dat logistiek goed wordt meegenomen in nieuwe plannen . Daarom werken we dit jaar aan de ontwikkeling van een Leidraad gebiedsontwikkeling voor logistiek (bedrijventerrein, binnenstedelijke gebieden en nieuwe woningbouwlocaties), inclusief een Mobiliteitsprogramma van Eisen. Zo integreren we logistiek in de verstedelijkingsopgave van de MRA.’

Lees meer over Slimme en schone logistiek

Wil je verder praten over een bepaald thema? Neem dan contact op met onze programmamanager of een van onze thematrekkers!