De werkplaats voor deelmobiliteit van MRA-platform Smart Mobility is van start. De werkplaats is een plek waar we werken aan allerlei vraagstukken op het gebied van deelmobiliteit. Tijdens de kick-off van de werkplaats bleek dat gemeenten behoefte hebben aan concrete handvatten. Dus daar gaan we direct mee aan de slag!

De werkplaats voor deelmobiliteit is een initiatief vanuit het MRA-platform Smart Mobility. Via de werkplaats werken we aan het harmoniseren van beleid, het standaardiseren van instrumenten zoals vergunningaanvragen en maken we data-afspraken met aanbieders om beleid te kunnen monitoren. Dit doen we om het aanbod van deelmobiliteit op straat vergroten. Dat is nodig, want deelmobiliteit lijkt een goede bijdrage te kunnen leveren aan onze maatschappelijke opgaven. Of het nu gaat om het bereikbaar en leefbaar houden van steden of het bieden van voldoende mobiliteitsopties in meer landelijke gebied. De werkplaats is er voor de MRA-gemeenten én overige gemeenten van de provincie Noord-Holland en Flevoland.

Opbrengst uit de kick-off

Voor de zomer is een kick-off gehouden met gemeenten die zich daarvoor hadden aangemeld. De belangrijkste uitkomst van deze sessie was dat er behoefte is aan heel concrete handvatten. Welke stappen moet je als gemeente zetten op het moment dat aanbieders zich melden? Hoe ga je om met autodeelmobiliteit als je geen betaald parkeren hebt en dus geen vergunningenstelsel? Hoe kun je dan toch sturing hebben op deze aanbieders van deelauto’s? Deze vragen willen we snel beantwoorden.

Handleiding als basis voor sturing op deelmobiliteit

Daarom werken we binnen de werkplaats nu aan een handleiding voor gemeenten – ‘basis voor sturing op deelmobiliteit’. Hierin wordt aangegeven wat een gemeente in de parkeerverordening of algemene plaatselijke verordening kan vastleggen om regie te krijgen op het aanbod van deelmobiliteit. We sluiten daarvoor aan op standaardteksten van de modelverordeningen zoals ontwikkeld door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Door een aantal voorbeelden toe te voegen wordt de handleiding heel praktisch bruikbaar. Zodra de handleiding definitief is, wordt die op deze pagina geplaatst. Ook krijgen beleidsmedewerkers die zich bezighouden met deelmobiliteit deze toegezonden.

Meer weten?

Na publicatie van de handleiding plannen we een werkplaatssessie. Hier kun je al je (vervolg)vragen stellen, zodat je daarna aan de slag kunt met de aanbevelingen uit de handleiding. Wil jij daarbij zijn? Stuur dan een mail aan Chrétienne Hoek, thematrekker MaaS en deelmobiliteit via c.hoek@vervoerregio.nl. Je ontvangt dan een uitnodiging voor deze bijeenkomst.