We werken in de regio al goed samen op het gebied van smart mobility, maar dit kan nog verder worden versterkt. Daarom hebben de partners die samenwerken in de MRA op het gebied van mobiliteit het MRA-platform Smart Mobility gevraagd om een Strategische Agenda op te stellen. Deze Strategische Agenda benoemt de speerpunten voor de versterking van de regionale impact. Lode Goossens (Vervoerregio Amsterdam) en Rachel Tienkamp-Beishuizen (Gemeente Amsterdam) zitten in de stuurgroep van het platform en benadrukken het belang van de Strategische Agenda. ‘Mobiliteit is een levend ecosysteem.’

Lode Goossens is manager van het team Beleid en Ontwikkeling bij de Vervoerregio Amsterdam. Rachel Tienkamp-Beishuizen is afdelingshoofd verkeersmanagement bij de gemeente Amsterdam. Beiden maken deel uit van de stuurgroep van MRA-platform Smart Mobility, samen met collega’s van de provincies Noord-Holland en Flevoland en andere afdelingen van de gemeente Amsterdam. Samen hebben deze partijen een Strategische Agenda opgesteld. Die heeft een aantal thema’s: gebiedsontwikkeling, MaaS en deelmobiliteit, schone en slimme logistiek, multimodaal verkeers- en mobiliteitsmanagement en digitalisering en data. Goossens: ‘Het helpt ons heel erg om als regio met één mond te spreken over wat wij hier nodig hebben om mobiliteit te organiseren. Bij veel onderwerpen hebben we elkaar nodig, simpelweg omdat die over de gemeentegrenzen heen gaan. Denk aan een onderwerp als hubs, dat kun je niet uitrollen als gemeente alleen. Dan is het handig om een aantal rode draden te hebben: hoe staan we hierin? Welke kant willen we op? Zeker in landelijke overleggen. Het Rijk heeft veel middelen in handen om ons te helpen. Als wij een eenduidig geluid hebben, dan is het veel makkelijker hierop in te zetten. En dat maakt de Strategische Agenda mogelijk.’ Dat beaamt ook Tienkamp-Beishuizen: ‘Je bepaalt samen je positie, zodat je als één geheel, één regio, naar buiten kunt treden, naar de landelijke partners waar je gezamenlijk de opgaves mee moet vormgeven – zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en NS. Hierbij kunnen er verschillende beelden of plannen zijn, dan is het prettig om als regio de gezamenlijke aandachtspunten helder te hebben en de koers die je met elkaar wilt varen. Samen krijg je meer voor elkaar dan alleen.’

Meerwaarde

In de Strategische Agenda worden zes thema’s genoemd. Wat Goossens betreft staat het ene thema nu niet boven het andere. ‘De meerwaarde van de Strategische Agenda zit juist in het verbinden van de thema’s. Dan ontstaat er meer waarde dan wanneer je ze los oppakt. We stellen een gezamenlijk visie op op álle onderwerpen.’ Voor Tienkamp-Beishuizen ligt de nadruk nu vooral op het digitale ecosysteem: ‘Daar hebben we als overheid nog heel veel stappen in te maken. Data en digitalisering is overal en zit in alles. Daarnaast beschouw ik – vanuit mijn vakgebied – mobiliteitsmanagement als de verbindende factor tussen de partners. Dat is in de basis wat we doen met z’n allen. En als we dat niet goed doen, dan werken de ketens niet en gaan we het qua doorstroming en mobiliteit heel moeilijk krijgen.’

Rachel Tienkamp-Beishuizen en Lode Goossens

Inspringen op de actualiteit

In het werk van de leden van de stuurgroep staat de verstedelijkingsopgave en de daarmee samenhangende onderwerpen leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid centraal. Wat kan de Strategische Agenda hieraan bijdragen? Goossens: ‘We leven nu in een tijd waarin er veel gebeurt dat gevolgen heeft voor de mobiliteitstransitie. Denk aan de stijgende brandstofprijzen. Dat is zo actueel dat we daarover niks hebben opgenomen in de Strategische Agenda. Maar het kan wel een aanleiding zijn om iets anders te gaan doen en dit aan te grijpen om steden leefbaarder te maken. Als we dan door middel van de Strategische Agenda onze gezamenlijke doelen hebben vastgesteld is het makkelijker om op de actualiteit in te springen. Want dit zijn vaak wel dé momenten die we moeten aangrijpen zodat mensen hun gedrag aanpassen. Neem corona: er was een crisis voor nodig om mensen veelvuldig thuis te laten werken. Het hybride werken proberen we nu vast te houden omdat het heel veel voordelen biedt.’

Levend ecosysteem

Op andere momenten en met andere vervoersmiddelen reizen is hard nodig, aldus Tienkamp-Beishuizen: ‘We moeten wel, we willen en doen steeds meer in Amsterdam, maar de openbare ruimte houdt dezelfde omvang. Ruimte is schaars en wordt schaarser. We kunnen niet op de oude voet verder. De focus verschuift van bereikbaarheid naar leefbaarheid. Wat ik daarmee bedoel: we moeten plekken bereikbaar houden, maar niet op de manier die we nu gewend zijn. We moeten anders gaan reizen om de boel leefbaar te houden. Dus niet meer met één vervoersmiddel van A naar B, maar multimodaal. Alleen op die manier blijft de stad leefbaar, stel je mensen in staat zich te ontplooien en een beter leven te hebben. Maar dat is een gigantische puzzel.’ Tienkamp-Beishuizen ziet daarom graag dat we mobiliteit gaan zien als een levend ecosysteem. ‘Je beweegt je flexibel door de stad en de aanbieders van mobiliteit geven je hiervoor een scala aan opties. Het zijn talloze radartjes die in elkaar grijpen: publiek, privaat, allemaal dragen we hieraan bij. Mobiliteit leeft, het aanbod verandert. Je route kan er in de toekomst elke dag een beetje anders uitzien. De overheid stuurt op gewenste vormen en helpt om de reis comfortabel te laten verlopen en de reiziger te informeren over de opties. Het is een levend ecosysteem van gebruikers, aanbieders en overheden die de gewenste combinaties sturen en bevorderen.’

Het verschil maken

De komende tijd willen Goossens en Tienkamp-Beishuizen de thema’s in de Strategische Agenda en bijbehorende opgaven wel graag gezamenlijk prioriteren en concretiseren. ‘We moeten meer standpunten en richtlijnen verbinden aan onderwerpen als data. Als we nog concreter hebben welke richting we op willen, dan is dat ook veel helderder voor een partij als NS.’ En door standpunten concreet te maken is het ook makkelijker reageren op de actualiteit, denkt Goossens: ‘We moeten naar de situatie toe waarin we direct weten wat de actualiteit betekent voor wat we hebben afgesproken. Zo kunnen we als regio snel schakelen en het verschil maken. En daar doen we het voor.’

De komende tijd zal de stuurgroep de Strategische Agenda nog verder aanvullen en actualiseren. Hiervoor gaan de leden in de stuurgroep in gesprek met verschillende partijen in de regio. De Strategische Agenda is hier te vinden. Je leest hierin ook per thema de speerpunten.