Ons platform

Het MRA-platform Smart Mobility richt zich op het faciliteren en het proactief aanjagen van innovatieve technologische oplossingen op het gebied van mobiliteit. Zo stimuleren en versnellen we slimme toepassingen die de groeiende metropoolregio Amsterdam duurzaam bereikbaar, veilig en leefbaar houden.

Wat doen we wel en wat doen we niet?

Wel Niet
Hulp bij waarmaken ambities Beleid maken
Aanjagen slimme oplossingen Uitvoering projecten
Visies korte en middellange termijn Visies lange termijn

 

Waarom doen we dat?

Binnen de Metropoolregio Amsterdam werken overheden hard aan de mobiliteitstransitie. Een overgang gericht op een leefbare, bereikbare, veilige, inclusieve en klimaatneutrale regio waarbij de verbinding tussen stad en land belangrijk is. Concrete doelen zijn meer verplaatsingen met de fiets, lopend en met het openbaar vervoer, minder autogebruik en vrachtverkeer dat klimaatneutraal wordt afgehandeld. We zetten in op:

  • uitbreiding van fietsnetwerken en openbaar vervoer;
  • installeren van laadinfrastructuur (bijvoorbeeld laadpalen);
  • opzetten van mobiliteitshubs waar meerdere vervoersvormen samenkomen;
  • het organiseren en uitvoeren van vormen van multimodale- en deelmobiliteit, waarbij innovatie en
  • digitalisering een belangrijke rol speelt.

Het MRA-platform Smart Mobility richt zich op het ondersteunen en het actief aanjagen van slimme toepassingen (innovatieve technologische oplossingen) op het gebied van mobiliteit. Ons platform werkt zo mee aan het waarmaken van de regionale ambities voor leefbaarheid en bereikbaarheid, de duurzame invulling van de verstedelijkingsopgave (woningbouw) en de klimaatdoelstellingen. Dit doen we door onze kennis over de inzet van technologie en nieuwe concepten te delen. Het MRA-platform Smart Mobility ziet kansen om de mobiliteitstransitie te versnellen.
 

 

Hoe doen we dat? 

Het platform is de regionale aanjager, verbinder en kennisdeler. We koppelen slimme oplossingen aan de regionale doelen die er zijn op het gebied van mobiliteit. Deze voorbeelden laten zien hoe het platform het strategisch niveau kan vertalen naar het tactisch en operationeel niveau:

  • Organiseren van value-sessies om data beschikbaar en bruikbaar te maken, zodat overheden hiermee kunnen werken en hun mobiliteit slimmer kunnen organiseren;
  • Het ondersteunen van projecten gericht op het mijden en spreiden van drukte, bijvoorbeeld tijdens Koningsdag (Scale up Bezoekersstromen met inzet van 9292 adviezen en sociale media) en andere evenementen (duurzaam reizen van en naar de Johan Cruyff Arena);
  • Het organiseren van de ovale tafel logistiek waar (semi)overheden en kennisinstellingen bij elkaar komen voor afstemming over de belangrijkste onderzoeksvragen in de logistiek;
  • Het organiseren van werkplaatssessies deelmobiliteit om de regio te voorzien van kennis en om meer deelmobiliteit te krijgen op straat.
  • Partners helpen om Mobiliteitsprogramma’s van eisen te maken, zodat mobiliteit (lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit) vroeg in het planproces van gebiedsontwikkelingen wordt meegenomen.


Meer weten over ons platform?

Ga naar pagina Ons netwerk om de samenstelling van de kernteams van onze vijf thema’s te zien. Bij Onze organisatie vind je meer informatie over ons team en de stuurgroep. Onder Publicaties staan onze jaarverslagen, jaarplannen en andere publicaties, gesorteerd op thema.

Bekijk ook:

Ons netwerk

Hier vindt u per thema alle mensen uit onze kernteams op een rij.