Het samenwerkingsprogramma Natuurlijk!Deelmobiliteit, waaraan ook het MRA-platform Smart Mobility deelneemt, stuurde eind mei 2024 een samenwerkingsplan naar de Tweede Kamer als onderdeel van de voortgangsbrief deelmobiliteit. Het doel: binnen vijf jaar een stevige basis leggen voor deelmobiliteit in stad en landelijk gebied. Zodat deelmobiliteit volwaardig mee kan doen in het mobiliteitssysteem.

Hoewel overheden voor hun opgaven steeds meer op deelmobiliteit rekenen, staat de sector in veel delen van het land nog in de kinderschoenen. Er wordt wel een en ander ondernomen, maar een gebrek aan overheidsregie heeft gezorgd voor een lappendeken aan regels en daarmee kleinschalige initiatieven. Daarom hebben 30 partners, waaronder MRA-platform Smart Mobility, zich verenigd in het programma Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D). Hierin werken gemeenten, regionale overheden en het Rijk aan de versnelling van deelmobiliteit in Nederland. Door met de markt een samenhangende aanpak en regie van overheden te ontwikkelen.

Kennis en ervaring delen

Het voordeel van deze samenwerking is dat al die overheden niet afzonderlijk het wiel gaan uitvinden. Door kennis en ervaringen te delen, en van elkaar te leren, kunnen we knelpunten wegnemen en zowel het aanbod als het gebruik van deelmobiliteit stevig laten groeien en in goede banen leiden. Die samenwerking heeft geleid tot het samenwerkingsplan dat nu is voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Diverse producten en programma’s

Onderdelen van dat plan zijn onder meer de modelbepalingen die eerder dit jaar zijn gepubliceerd en waarmee gemeenten deelvervoer op een uniforme manier kunnen organiseren. Het voordeel: de markt weet beter waar die aan toe is waardoor vraag en aanbod beter op elkaar kunnen aansluiten.

Daarnaast komt er één landelijk onderzoek onder gebruikers en niet-gebruikers van deelmobiliteit. En verscheen er al een gezamenlijke basiscampagne met een eenduidige huisstijl en communicatiemiddelen. Ook worden voor het eerst de effecten van deelmobiliteit op maatschappelijke thema’s als leefbaarheid, klimaat, gezondheid en bereikbaarheid jaarlijks gemeten. De nulmeting hiervoor is inmiddels gepubliceerd. De komende jaren worden al die effecten nauwlettend gemonitord en jaarlijks geëvalueerd.

De rol van het MRA-platform Smart Mobility

Marja Ruigrok, bestuurder van de Metropoolregio Amsterdam en DB-lid van de Vervoerregio Amsterdam, vindt dat mensen meer alternatieven moeten hebben voor (tweede) autobezit in stad en regio: “Het is belangrijk dat we een sterke combinatie van deelvervoer en ov aanbieden en daarbij nu ook landelijk stappen gaan zetten met deelvervoer. Vanuit het platform nemen wij deel aan de Programmaraad en aan de werkgroepen. Met die vertegenwoordiging dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van deelmobiliteit zowel in stedelijk, regionaal én landelijk gebied. We verrijken elkaar en brengen elkaar verder met als gezamenlijk doel: bijdragen aan duurzame mobiliteit.”