Data

Data is de grondstof die slimme mobiliteit mogelijk maakt. Het beschikbaar stellen en beheren van mobiliteitsdata is daarom een basisprincipe voor de organisaties binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het thema Data brengt de ontwikkelingen op dit gebied in beeld, samen met aandacht voor de nut en noodzaak van databeleid.

Beschikken over goede, actuele en toegankelijke data vormt de basis voor het omarmen van slimme technologie. Daarbij gaat het om data in de breedste zin van het woord, variërend van data over geplande en uitgelopen werkzaamheden tot data over OV-dienstregelingen of beschikbaarheid van deelfietsen.

Ruben Polderman

Ruben Polderman

Adviseur Data

Wilt u meer weten over dit thema?r.polderman@amsterdam.nl

Nut en noodzaak

Kennis over data is nodig voor de uitvoering van publieke rollen zoals verkeermanager en mobiliteitsmanager. Een andere functie is individuele reizigers te informeren over hun reis en te stimuleren de juiste modaliteitskeuze te maken. Om hier handen en voeten aan te geven, ontwikkelen diverse private organisaties mobiliteitsdiensten. Zij maken gebruik van publieke en private (mobiliteits)data. 

Gezamenlijk oppakken

De MRA-partners staan voor een gezamenlijke dataopgave. De werkgroep Data is ambassadeur om de nut en noodzaak voor het openstellen van data en het beheer ervan onder de aandacht te brengen. Om op gelijke wijze op te trekken, is er aandacht voor het ontwikkelen en vormgeven van een gezamenlijke datavisie. Minstens zo belangrijk is het verspreiden vande opgedane kennis en het regionaal opschalen van projecten. Ook adviseert de werkgroep wegbeheerders over data-publicatie en beheer, samen met aandacht voor de veiligheids- en privacyaspecten rondom data.

Roadmap

Het programma ontwikkelt een roadmap hoe overheden zich kunnen organiseren binnen de kaders van verantwoord datagebruik. Hierin is ook aandacht voor de afspraken die hiervoor nodig zijn, zowel tussen overheden onderling als met vervoerders en platforms.

Er is vanuit de MRA-partners behoefte aan kennis over hoe data te gebruiken zijn, zeker ook in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om in de toekomst regie te kunnen voeren op mobiliteit, is ontsluiting nodig van data van bijvoorbeeld verplaatsingen in de openbare ruimte, informatie over de inrichting van de openbare ruimte en de informatie over verplaatsingsvoorzieningen en vervoerwijzen.Daarnaast speelt security een belangrijke rol. Zo dient onder wegkant- en voertuigcommunicatie op veilige wijze plaats te vinden

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)