Digitale en fysieke Infrastructuur

Kennis van nieuwe systemen en data op het gebied van digitale en fysieke infrastructuur wordt steeds belangrijker.Om die reden richt het thema ‘Digitale en fysieke Infrastructuur’ zich nadrukkelijk op de ondersteuning van wegbeheerders in de MRA. Doel is de metropoolregio klaar te maken voor de mobiliteit van de toekomst.

De infrastructuur wordt alsmaar slimmer. Dit betekent dat er steeds meer data verzonden en ontvangen moeten worden. Niet alleen van en naar de beheerder, maar ook van en naar voertuigen en ‘mobile devices’.

Lotte Bekenkamp

Lotte Bekenkamp

Adviseur Verkeersmanagement

Wilt u meer weten over dit thema?l.bekenkamp@amsterdam.nl

Regionale kennisontwikkeling

Het thema ‘Digitale en fysieke Infrastructuur’ richt zich in de eerste plaats op het stimuleren van regionalekennisontwikkeling. Het programma koppelt experts aan vraagstukken die er spelen bij de diverse wegbeheerders of ontwikkelt handvatten om ermee om te gaan. Het kan zijn dat de kennis deels nog ontwikkeld moet worden. Dit kan vanuit het programma gebeuren, maar ook op een andere plek worden geadresseerd.

Het verspreiden van kennis over bestaande projecten, programma’s en pilots krijgt eveneens aandacht. Zo is er contact met de ‘Praktijk Proef Amsterdam’ om de in dit project opgedane kennis binnen de MRA te borgen.

Implementatie innovatie

Het opschalen van in pilots opgedane ervaringen in een beheersorganisatie blijkt vaak een (te) grote uitdaging. Om die reden heeft het programma ook oog voor de implementatie van de opgedane ervaringen. Een handboek vol tips en leerpunten helpt heb bij het opschalen vansuccesvolle pilots naar regulier beheer en gebruik.

Toekomstradar Assets

Aandacht is er verder voor de vraag wat smart mobility aan doelen kan bijdragen. Hiertoe is de Toekomstradar Assets ontwikkeld. De tool geeft niet alleen inzicht in wat er allemaal aan innovaties ontwikkeld zijn en worden, maar ook in de te maken keuzes. Denk bijvoorbeeld aan sensors in het brugdek die de staat van de brug in de gaten houden of de implementatie van een intelligente verkeersregelinstallatie. Hetzelfde geldt voor innovaties alsduurzaam asfalt waarin onder meer gerecycled wc-papier in is verwerkt.

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)