Gebiedsontwikkeling

De grote woningbouwopgave in de MRA legt in toenemende mate druk op leefbaarheid en bereikbaarheid. Er is een grote woningbehoefte maar tegelijkertijd zijn investeringen in parkeervoorzieningen onrendabel. Gemeenten en ontwikkelaars er vaker voor kiezen om gebieden te ontwikkelen waar de (fossiele) auto een steeds kleinere rol speelt. Schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken nemen de plaats van de auto in.

Wij dragen bij aan die mobiliteitstransitie. Op die manier helpen we met het oplossen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd:

Tekorten op de woningmarkt | Er kan in hogere dichtheid worden gebouwd.

Klimaatverandering | Schone mobiliteit beperkt CO2-uitstoot. 

Gezondheid | Schonere lucht en het stimuleren van actieve mobiliteit. 

Inclusiviteit | Mobiliteitsconcepten die voor iedereen bereikbaar zijn.

Positieve impact omliggende wijken | Schone mobiliteitsconcepten die voor iedereen bereikbaar zijn.

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

Wilt u meer weten over dit thema? M.devries@vervoerregio.nl

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Vanuit projectmanagers in de MRA kwam de vraag om smart mobility toe te passen in hun gebiedsontwikkelingsproject. Om die reden heeft het MRA-programma de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ontwikkeld. Hiermee krijgen slimme mobiliteitstoepassingen handen en voeten op gebiedsniveau.

Heeft u interesse om deze leidraad en bijbehorende tools in te zetten in uw gebiedsontwikkelingsproject? Neem contact op met de organisatie via smartmobility@vervoerregio.nl

Lees hier de hele leidraad.

Wie kunnen wij helpen?

Projectmanagers in de gebiedsontwikkeling en de mobiliteitsadviseurs van gemeenten. Maar we vergeten ook de andere belangrijke stakeholders in de wijken niet. Denk aan vastgoedontwikkelaars, beleggers, aanbieders van deelmobiliteit en natuurlijk de eindgebruikers in de wijken.

Mobiliteit komt vaak pas laat in beeld bij gebiedsontwikkelingsprojecten, op het moment dat ruimtelijke keuzes al vastliggen.

Gebeurt dit eerder? Dan hebben overheden de kans integraal naar de toekomstige mobiliteit te kijken en heldere eisen te formuleren die bijdragen aan de totstandkoming van toekomstbestendige gebieden. Zo kan er in het ontwerp van de nieuwe wijk goed rekening mee worden gehouden. Tegelijkertijd stimuleert dat marktpartijen om aan die gebieden bij te dragen door schone en slimme mobiliteitsconcepten toe te passen.

Als thematrekker gebiedsontwikkeling draag ik de opgedane kennis en ervaringen actief uit en ben ik beschikbaar als sparringpartner voor de gemeenten in de MRA op het vlak van de toepassing slimme en schone mobiliteit in gebiedsontwikkeling.

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

De Leidraad Smart Mobility

De Toekomstradar maakt het anticiperen op innovaties makkelijk en toegankelijk

In 2019 is in opdracht van het Platform Smart Mobility een leidraad ‘Gebiedsontwikkeling en smart mobility’ opgesteld. In de leidraad wordt het product ‘Mobiliteits Programma van Eisen (MPvE) geïntroduceerd, op basis waarvan het thema mobiliteit vroeg in het gebiedsontwikkelingsproces kan worden meegenomen.

4 MRA-pilots

In 2020 initieert het Platform Smart Mobility binnen de MRA minimaal 4 pilots op het vlak van MPvE in gebiedsontwikkeling. Op basis van de pilots wordt de leidraad verder geoptimaliseerd op het onderdeel MPvE. Daarnaast wordt de leidraad doorontwikkeld op het onderdeel mobiliteitsconcept, met daarin specifieke aandacht voor governance en financiering.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit thema.

Uitgelicht: Eerste evaluatie City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De komende drie jaar zetten zeven steden zich in voor innovatieve woningbouwprojecten met daarbij een grote rol voor elektrische deelauto’s als onderdeel van de City Deal Elektrische deelmobiliteit. Draagt deelmobiliteit daadwerkelijk bij aan groenere woonwijken? Ons...

Laadinfrastructuur verplicht in toekomstige woonwijken

De transitie naar elektrisch wegverkeer krijgt een flinke duw in de rug. Vanaf medio maart 2020 geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dat maakte de Rijksdienst voor Ondernemend...

Met deelmobiliteit blijft nieuwe Amsterdamse Sluisbuurt bereikbaar

In de nieuwe Sluisbuurt op het Zeeburgereiland in Amsterdam verschijnen 5.500 woningen en ongeveer 90.000 vierkante meter aan kantoorruimtes en voorzieningen. Tussen 2020 en 2030 wordt dat alles gebouwd. Hoe zorg je ervoor dat de bouw niet leidt tot een verstopping...

Meer weten?

Neem dan contact op met Maarten de Vries – m.devries@vervoerregio.nl

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Toekomstradar

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)