Gebiedsontwikkeling

De grote woningbouwopgave in de MRA legt in toenemende mate druk op leefbaarheid en bereikbaarheid. Er is een grote woningbehoefte maar tegelijkertijd zijn investeringen in parkeervoorzieningen onrendabel. Gemeenten en ontwikkelaars kiezen er vaker voor om gebieden te ontwikkelen waar de (fossiele) auto een steeds kleinere rol speelt. Schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken nemen de plaats van de auto in.

Wij dragen bij aan die mobiliteitstransitie. Op die manier helpen we met het oplossen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd:

Tekorten op de woningmarkt | Er kan in hogere dichtheid worden gebouwd.

Klimaatverandering | Schone mobiliteit beperkt CO2-uitstoot. 

Gezondheid | Schonere lucht en het stimuleren van actieve mobiliteit. 

Inclusiviteit | Mobiliteitsconcepten die voor iedereen bereikbaar zijn.

Positieve impact omliggende wijken | Schone mobiliteitsconcepten die voor iedereen bereikbaar zijn.

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

Wilt u meer weten over dit thema? M.devries@vervoerregio.nl

VIDEO | Thematrekker Maarten over deelmobiliteit in gebiedsontwikkeling

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Vanuit projectmanagers in de MRA kwam de hulpvraag om smart mobility toe te passen in hun gebiedsontwikkelingsproject. Om die reden heeft het MRA-programma de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ontwikkeld. Hiermee krijgen slimme mobiliteitstoepassingen handen en voeten op gebiedsniveau. In de loop van 2020 ontwikkelen we de leidraad door naar een 2.0-versie op basis van de ervaringen in de pilotgebieden waar een Mobiliteitsprogramma van Eisen wordt opgesteld en andere actuele ontwikkelingen en onderzoeken op het vlak van duurzame mobiliteitsconcepten.

Wilt u deze leidraad en bijbehorende tools inzetten in uw gebiedsontwikkelingsproject? Neem contact op met de organisatie via m.devries@vervoerregio.nl

Wie kunnen wij helpen?

Projectmanagers in de gebiedsontwikkeling en de mobiliteitsadviseurs van gemeenten. Maar we vergeten ook de andere belangrijke stakeholders in de wijken niet. Denk aan vastgoedontwikkelaars, beleggers, aanbieders van deelmobiliteit en natuurlijk de eindgebruikers in de wijken.

Mobiliteit komt vaak pas laat in beeld bij gebiedsontwikkelingsprojecten, op het moment dat ruimtelijke keuzes al vastliggen.

Gebeurt dit eerder? Dan hebben overheden de kans integraal naar de toekomstige mobiliteit te kijken en heldere eisen te formuleren die bijdragen aan de totstandkoming van toekomstbestendige gebieden. Zo kan er in het ontwerp van de nieuwe wijk goed rekening mee worden gehouden. Tegelijkertijd stimuleert dat marktpartijen om aan die gebieden bij te dragen door schone en slimme mobiliteitsconcepten toe te passen.

Als thematrekker gebiedsontwikkeling draag ik de opgedane kennis en ervaringen actief uit en ben ik beschikbaar als sparringpartner voor de gemeenten in de MRA op het vlak van de toepassing slimme en schone mobiliteit in gebiedsontwikkeling.

Onze projecten en producten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

4 MRA-pilots

In 2020 initieert het Platform Smart Mobility binnen de MRA minimaal 4 pilots op het vlak van MPvE in gebiedsontwikkeling. Op basis van de pilots wordt de leidraad verder geoptimaliseerd op het onderdeel MPvE. Daarnaast wordt de leidraad doorontwikkeld op het onderdeel mobiliteitsconcept, met daarin specifieke aandacht voor governance en financiering.

Mobiliteits Programma van Eisen voor de Floriadewijk

Op het terrein waar in 2022 de Floriade zal worden gehouden werken de gemeente Almere en de ontwikkelcombinatie bestaande uit Amvest en Dura Vermeer aan de realisatie van de woonwijk ‘Hortus’. In deze wijk zullen uiteindelijk zo’n 660 woningen en ca 50.000 m2 aan voorzieningen worden gerealiseerd, verdeeld over vier bijzondere districten. Het MRA Platform is gezamenlijk met de gemeente en de ontwikkelcombinatie opdrachtgever voor het opstellen van een MPvE voor deze nieuwe wijk. Het MPvE zal in de zomer van 2020 worden opgeleverd. De opgedane lessen in dit traject worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility.

Interessante artikelen

Lees de 3 meest actuele artikelen over dit thema.

Luistertip: een radicaal herontwerp van Amsterdam

Af en toe komen de leden van ons platformteam iets tegen wat we jullie niet willen onthouden. Zoals deze podcast met Managing Director Eindhoven AI Systems aan de TU Eindhoven over een radicaal herontwerp van Amsterdam. Wat als je een stad compleet opnieuw...

Kan gebiedsontwikkeling de groei van elektrisch rijden bijbenen?

Sinds maart geldt een verplichting voor het aanleggen van een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Een potentiële flinke duw in de rug voor de transitie naar elektrisch wegverkeer. Maar hoe...

Hoe voorkomen we fietsfiles in de stad?

In een steeds drukker wordende stad lijkt de fiets het perfecte vervoersmiddel. Klein, schoon, geruisloos, gezond en goedkoop. De fiets is dan ook populair in de stad. Maar er zit een grens aan die populariteit, met een gebrek aan fietsstallingen en zelfs fietsfiles...

Meer weten?

Neem dan contact op met Maarten de Vries – m.devries@vervoerregio.nl