Gebiedsontwikkeling

Voor gebiedsontwikkelingsprojecten geldt de opgave om mobiliteit op toekomstbestendige wijze in te passen. En wel samen met marktpartijen én eindgebruikers in een vroeg stadium van de planvorming. Alleen dán kunnen slimme en schone mobiliteitsconcepten het verschil maken.

De grote stedelijke woningbouwopgave legt in toenemende mate een druk op leefbaarheid en bereikbaarheid van de gemeenten in de MRA. Toepassingen op het gebied van smart mobility bieden hiervoor oplossingen.

Maarten de Vries

Maarten de Vries

Thematrekker Gebiedsontwikkeling MRA Smart Mobility Programma

Wilt u meer weten over dit thema? M.devries@vervoerregio.nl

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Vanuit projectmanagers in de MRA kwam de vraag om smart mobility toe te passen in hun gebiedsontwikkelingsproject. Om die reden heeft het MRA-programma de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility ontwikkeld. Hiermee krijgen slimme mobiliteitstoepassingen handen en voeten op gebiedsniveau.

Heeft u interesse om deze leidraad en bijbehorende tools in te zetten in uw gebiedsontwikkelingsproject? Neem contact op met de organisatie via smartmobility@vervoerregio.nl

Lees hier de hele leidraad.

Start pilots

De leidraad biedt ook een basis voor het experimenteren met een zogenaamd ‘Mobiliteitsprogramma van Eisen’ (MPvE) in gebiedsontwikkelingsprojecten. Bijvoorbeeld over eisen aan parkeernormen voor deelmobiliteit, slimme bezorgdiensten, mobiliteitshubs en normen voor (smart) laadinfrastructuur. Een infographic vat de essentie van de leidraad visueel samen

Nog dit jaar gaan pilots van starts in gebiedsontwikkelingsprojecten van gemeenten om te komen tot een MPvE’s. Hierbij vindt ook marktconsultatie plaats. Naar verwachting wordt gestart in drie of vier verschillende projecten in de MRA. De resultaten komen eind dit jaar of begin 2020 beschikbaar. Zowel de eindproducten als het totstandkomingsproces wordt uitgebreid geëvalueerd.

Leer- & innovatienetwerk

Voor gemeenten in de MRA zit op het thema Gebiedsontwikkeling ook een ‘leer- & innovatienetwerk’ in de pijplijn. De bedoeling is om de ontwikkelde kennis vanuit concrete casuïstiek, bijvoorbeeld uit de pilots voor het MPvE, met elkaar te delen en waar nodig verder uit te diepen. De eerste meeting vindt naar verwachting plaats in de tweede helft van 2019.

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)