Gebiedsontwikkeling en hubs

De grote woningbouwopgave in de MRA legt in toenemende mate druk op de leefbaarheid en bereikbaarheid. Gemeenten en ontwikkelaars kiezen er vaker voor om gebieden te ontwikkelen waar de (fossiele) auto een kleinere rol speelt. Schone en slimme mobiliteitsconcepten in nieuwe wijken nemen de plaats van de auto in.

Wij dragen bij aan die mobiliteitstransitie. Deze mobiliteitsconcepten hebben een andere ruimtelijke impact en vragen om nieuwe samenwerkingen. Daarom is het belangrijk om hier vroeg in het proces van de gebiedsontwikkeling aandacht aan te besteden. Wij bieden hier handvatten voor. Op die manier helpen we met het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Voor wie?

We richten ons in eerste instantie op projectmanagers en mobiliteitsadviseurs van gemeenten, die gezamenlijk voor de uitdaging staan om smart mobility in hun projecten mee te nemen. Maar we vergeten ook de andere belangrijke stakeholders in de gebiedsontwikkeling niet. Denk aan vastgoedontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, aanbieders van deelmobiliteit en natuurlijk de eindgebruikers in de wijken.

Meer weten?

Paul den Otter

Paul den Otter

Thematrekker Gebiedsontwikkeling en hubs

p.denotter@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor Gebiedsontwikkeling

• Schone mobiliteit voor alle bewoners.
• Leefbare wijken met hoge kwaliteit openbare ruimte.
• Bouwen in hogere dichtheid omdat minder parkeerplaatsen nodig zijn.

Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility

Hoe zorg je ervoor dat je smart mobility op een effectieve manier in een gebiedsontwikkeling vervlecht? Met welke mobiliteitstoepassingen moet je rekening houden in een gebiedsontwikkeling en hoe kan je op een innovatieve manier samenwerken met vastgoedontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders om tot het beste mobiliteitsconcept te komen? Daar gaat de leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility over! De eerste versie van de leidraad verscheen in 2019. In 2021 is de leidraad vernieuwd op basis van nieuwe inzichten en de laatste ontwikkelingen. Hierin zijn de belangrijkste inzichten uit de praktijk meegenomen en is naast het Mobiliteitsprogramma van Eisen ook veel aandacht voor het Mobiliteitsconcept.

 

Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE)

In een MPvE staan alle ruimtelijke uitgangspunten die gelden voor mobiliteit in een gebiedsontwikkeling. Het MPvE gaat dus over meer onderwerpen dan alleen smart mobility, het gaat integraal in op alle mobiliteitsaspecten. Dit is noodzakelijk omdat de inzet van smart mobility oplossingen het totale mobiliteitsgebruik in het gebied beïnvloedt. De uitgangspunten worden in een MPvE zoveel mogelijk uitgewerkt in concrete en SMART geformuleerde eisen en wensen die gelden voor de ontwikkelaars in het gebied. Daarnaast kan sprake zijn van randvoorwaarden die door de gemeente zelf moeten worden ingevuld.

 

Mobiliteitsconcept: Sluisbuurt

Een mobiliteitsconcept gaat in op de vraag hoe de smart mobility oplossingen in een gebied georganiseerd moet worden. Dit product is nodig om de eisen en wensen uit het MpvE te voorzien van een concrete oplossing. Daarbij wordt ook duidelijkheid wat de rolopvatting van de verschillende stakeholders zijn en hoe de voorgestelde maatregelen gefinancierd worden.

Dit zijn de belangrijkste lessen uit het mobiliteitsconcept Sluisbuurt Amsterdam:

  • Denk vroeg in het proces van een gebiedsontwikkeling na over duurzame mobiliteit, zodat er in het ruimtelijk ontwerp nog rekening mee kan worden gehouden.
  • Door de parkeervoorzieningen in eigen hand te houden kan er in de toekomst snel worden geschakeld en worden ingespeeld op innovaties en voortschrijdend inzicht op bijvoorbeeld de inzet van deelmobiliteit.
    In gebieden waar grootschalig wordt ingezet op deelmobiliteit moeten loop- en fietsroutes een prominente plek krijgen in het stedenbouwkundig plan.
  • Het intekenen van witte plekken in gebieden zijn cruciaal om in de toekomst andere nieuwe programma’s of het opschalen van deelmobiliteit of regulier parkeren mogelijk te maken.
  • Uit de financiële doorrekening blijkt dat het gebruiken van deelmobiliteit in de Sluisbuurt aanzienlijk goedkoper is dan het bezit van een auto.

Lees hier meer over het mobiliteisconcept Sluisbuurt.

Publicaties Gebiedsontwikkeling en hubs

Publicaties

Terugblik op #SmartThursday 16 september ‘Coding the Curbs’

Op donderdag 16 september organiseerden we samen met Fronteer en Future Mobility Network een online sessie over Coding the Curbs. Oftewel, met behulp van digitale middelen hetzelfde stukje stad afhankelijk van het moment op verschillende manieren gebruiken. Want wat...

Smart Thursday 9 september: aan de slag met mobiliteitshubs

Werk je bij een gemeente en wil je aan de slag met mobiliteitshubs in de openbare ruimte? Of ben je hier al mee bezig en twijfel je wat de beste aanpak is? Meld je dan aan voor de Smart Thursday van het MRA-platform Smart Mobility op 9 september en sluit je aan bij...

Uitgelicht

Nieuw kernteam werkt aan slimmer inpassen van duurzame mobiliteit in stedelijk gebied

Hoe houden we eerder en slimmer rekening met duurzame mobiliteit in gebiedsontwikkelingen en bestaande steden? Dit is de opgave van het nieuwe kernteam van het thema Gebiedsontwikkeling en hubs. De kernteamleden zijn: Auke Adema (Gemeente Amsterdam), Mark Degenkamp...

Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE) en ontwikkelprotocol voor mobiliteitshubs Sloterdijk I Zuid opgeleverd

Het bedrijventerrein Sloterdijk I Zuid in Amsterdam verandert de komende jaren in een dynamisch, duurzaam gebied met bedrijven, woningen, horeca en winkels. Een autoluw gebied, waar fietsers en voetgangers prioriteit krijgen boven autoverkeer en waar wordt ingezet op...

Terugblik op #SmartThursday 16 september ‘Coding the Curbs’

Op donderdag 16 september organiseerden we samen met Fronteer en Future Mobility Network een online sessie over Coding the Curbs. Oftewel, met behulp van digitale middelen hetzelfde stukje stad afhankelijk van het moment op verschillende manieren gebruiken. Want wat...