Regionaal en landelijk netwerken

De werklijn Regionaal en Landelijk Netwerken verbindt alle partners in onze regio die zich bezighouden met de mobiliteitstransitie, onderling én met het landelijk speelveld. Het platform vervult een spilfunctie in de regionale samenwerking en het agenderen van de regionale prioriteiten op de landelijke tafels, waaronder de Krachtenbundeling. 

Binnen het thema Regionaal en Landelijk Netwerken staan de volgende doelen centraal.

 • Verstevigen van de positie van Noordwest (provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) in het landelijk netwerk om impact te vergroten, eigen prioriteiten te agenderen en innovaties te volgen om deze te benutten in onze regio.
 • Versterken van de relaties in het regionale netwerk en verbinden aan de landelijke netwerken, onze vragen op de juiste tafels agenderen en de (inter)nationaal ontwikkelde kennis goed toegankelijk maken.
 • Profileren van de MRA op het landelijke speelveld om een nog interessantere partner te worden voor andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen voor het initiëren en versnellen van mobiliteitsinnovaties.

De Landelijke Krachtenbundeling

Nederland zit middenin een mobiliteitstransitie. Van het traditionele gebruik van de auto naar een infrastructuur gericht op deelmobiliteit, duurzaamheid en veiligheid. Smart mobility biedt digitale innovaties voor die transitie. Transities zijn echter complex. Ze vragen om een andere manier van samenwerken tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

In de landelijke Krachtenbundeling werken Rijk, provincies, de vijf grote gemeenten en de metropool- en vervoerregio’s samen om smart mobility van de grond te krijgen. We zorgen er zo voor dat overheden niet te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig werken. Door onze krachten te bundelen, hebben smart mobility-oplossingen meer impact.

Voor wie?

Wij richten ons op het verbinden van alles wat er gebeurt in de regio aan het landelijk speelveld en omgekeerd. Dat geldt niet alleen voor de opgaven en ontwikkelingen, maar ook (en misschien wel juist) voor de mensen die hierin actief zijn.

Meer weten?

Rick Pakkert

Rick Pakkert

Thematrekker Regionaal en landelijk netwerken en gebiedscoördinator Noordwest Landelijke Krachtenbundeling

r.pakkert@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen door landelijk verbinden en agenderen:

• Door bundeling van krachten impact vergroten.
• Regionale prioriteiten koppelen aan landelijke agenda’s.
• Impulsen aan benodigde kennis en competenties met Human Capital Agenda.

Onze publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Logistieke hubs als oplossing voor emissievrij stadstransport?

Logistieke hubs als oplossing voor emissievrij stadstransport?

De Amsterdamse binnenstad staat voor aanzienlijke logistieke uitdagingen. Een op handen zijnde zero-emissiezone die vanaf 2025 wordt ingevoerd en de toenemende bevolkingsgroei maakt de noodzaak voor efficiënte, milieuvriendelijke transportoplossingen urgenter dan...

Publicaties

Logistieke hubs als oplossing voor emissievrij stadstransport?

De Amsterdamse binnenstad staat voor aanzienlijke logistieke uitdagingen. Een op handen zijnde zero-emissiezone die vanaf 2025 wordt ingevoerd en de toenemende bevolkingsgroei maakt de noodzaak voor efficiënte, milieuvriendelijke transportoplossingen urgenter dan...

European Hyperloop Center: het testen in Groningen kan bijna beginnen

Een lagedrukbuis waarin vliegensvlug door Nederland, Europa of zelfs wereldwijd goederen én mensen kunnen worden vervoerd. Een duurzaam alternatief voor vliegen en een goede manier om bijvoorbeeld versproducten snel op een andere plek te krijgen. Het Nederlandse Hardt...

Clusters binnen de Krachtenbundeling

Binnen de krachtenbundeling worden 4 clusters onderscheiden:

 • Digitaal op orde & reiziger digitaal beschermd;

 • MaaS, Deelmobiliteit, Hubs & Gebiedsontwikkeling

 • Slimme duurzame verstedelijking en logistiek

 • Verantwoorde Introductie Automatisch Vervoer (VIAV)

Ieder cluster bestaat uit een aantal bundels met diverse inhoudelijke onderwerpen. In totaal zijn er negentien bundels.

Resultaten Krachtenbundeling

Binnen de Krachtenbundeling hebben we met tientallen organisaties en talloze professionals uit het werkveld belangrijke stappen gezet. De actuele resultaten zijn in de jaarrapportage 2022 op een rijtje gezet.

Samenwerkingsprincipes

In deze gezamenlijke ambities werken we samen via 4 samenwerkingsprincipes:

 • We werken als één overheid – richting de markt en de reiziger;

 • We pakken het slim aan – op de juiste plek en schaal en niet dubbelop;

 • We leren samen – delen van kennis en beslisinformatie;

 • We kunnen het aan – organisatie en competentie.

Gebiedscoördinatoren

Gebiedscoördinatoren zijn de spin in het web tussen stakeholders in het eigen landsdeel, de andere landsdelen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De coördinatoren stemmen dan ook regelmatig af met de vertegenwoordigers van het ministerie en zorgen voor overzicht. De gebiedscoördinator koppelt initiatieven in de regio op basis van wat er op landelijk niveau in de Krachtenbundeling gebeurt en brengt activiteiten en resultaten uit de bundels terug naar de regio. Zo weet de gebiedscoördinator waar de prioriteiten van verschillende spelers in de regio liggen en wat ze nodig hebben van de Krachtenbundeling. Zo kan de regio ook bepalen welke expertise uit welke specifieke bundels nodig is. 

Martin Visser van het MRA-platform Smart Mobility vult de gebiedscoördinatie in voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Hij is ook de gebiedscoördinator van de provincie Utrecht. Deze drie provincies vormen samen het landsdeel Noordwest. Daarmee is een actieve verbinding gelegd met alle regio’s binnen dit landsdeel.

Breder verbinden en agenderen

Behalve via de Krachtenbundeling verzorgt het platform ook in bredere zin voor de verbinding naar het landelijke speelveld. Zo hebben we bijvoorbeeld in nauwe samenwerking met de regionale overheden een Strategische Agenda opgesteld.

Dit vormt de basis voor de dialoog met het ministerie en met andere landsdelen als het gaat om prioriteiten, samenwerken en financiering. Daarnaast houden we de Europese ontwikkelingen in de gaten. We richten ons in alles op de volle breedte van onderwerpen waar smart mobility een bijdrage aan kan leveren.

Wil je meer weten? Bel dan Martin Visser: 06-13602506.

Human Capital Agenda

Voor de digitalisering en transities hebben we naast de huidige ook andere competenties en kennis nodig. Daarom is ook de Gezamenlijke Human Capital Agenda in de Krachtenbundeling opgenomen. Op dit moment wordt hard gewekt aan een specifieke regionale aanpak op het gebied van Human Capital, waaronder een zij-instromers-programma en andere initiatieven. Binnenkort vind je hierover op deze plek meer informatie.

Uitgelicht

Dashboard logistieke stromen: instrument voor overheden en wegbeheerders

Onlangs is het Dashboard logistieke stromen gelanceerd. Het dashboard brengt in kaart welke goederen worden vervoerd in de provincies Noord-Holland en Flevoland. Ook maakt het inzichtelijk wanneer en met welke voertuigen het vervoer gebeurt. Overheden en wegbeheerders...

‘Ondernemers, start nu met voorbereidingen voor de uitstootvrije zones’

Het jaar 2023 is nog maar een paar dagen oud. Dan voelt het misschien gek om al na te denken over 2025. Maar als je als ondernemer regelmatig in Amsterdam komt, heb je deze tijd nodig om je voor te bereiden. Vanaf 1 januari 2025 geldt er in Amsterdam namelijk een...

Minder vervoersbewegingen en CO₂-uitstoot door gebruik van last mile box

Als producten worden afgeleverd met elektrisch vervoer vanuit een verplaatsbare koelbox (last mile box) is er geen CO₂-uitstoot. Ook vermindert hierdoor het aantal vervoersbewegingen. Dat blijkt uit een proef die op initiatief van Leen Menken Foodservice Logistics en...

Interessante artikelen

Logistieke hubs als oplossing voor emissievrij stadstransport?

Logistieke hubs als oplossing voor emissievrij stadstransport?

De Amsterdamse binnenstad staat voor aanzienlijke logistieke uitdagingen. Een op handen zijnde zero-emissiezone die vanaf 2025 wordt ingevoerd en de toenemende bevolkingsgroei maakt de noodzaak voor efficiënte, milieuvriendelijke transportoplossingen urgenter dan...