Logistiek

Binnen de logistiek biedt Smart Mobility met name kansen voor het optimaliseren van vervoerstromen. Niet alleen in de voertuigen zelf, maar ook met betrekking tot overslagpunten. Het thema richt zich specifiek op het optimaliseren van de vervoersstromen binnen de bouw, greenports en mainports.

De toekomstbestendigheid van de logistieke netwerken in de MRA staat onder druk. De snelle groei van zowel de bevolking als de economie zorgt voor een forse toename van personen- en goederenvervoer, terwijl de ruimte in infrastructuur nauwelijks zal groeien.

Ton Geuzendam

Ton Geuzendam

Thematrekker Logistiek MRA Smart Mobility programma

Wilt u meer weten over dit thema?
ton.geuzendam@vervoerregio.nl

Samenwerkingsagenda Logistiek

Om meer focus, samenhang en efficiency op het thema logistiek te realiseren heeft de Vervoerregio Amsterdam samen met andere partners, bedrijfsleven en kennisinstellingen een Samenwerkingsagenda Logistiek voor de MRA opgesteld.

De agenda telt driehoofdopgaven:

  • Passende ruimte voor schakels uit de logistieke ketens;
  • Het efficiënter faciliteren van logistieke stromen;
  • Stillere, schonere en veiligere vervoersbewegingen.

Netwerkregisseur

Een Netwerkregisseur Logistiek wordt binnenkort aangesteld om de activiteiten die voortvloeien uit de agenda te coördineren. Deze regisseur is hét aanspreekpunt op logistiek gebied in de MRA. De focus ligt daarbij op de volgende drie hoofdstromen: mainportlogistiek, bouwlogistiek en stedelijke distributie. Daarnaast is de netwerkregisseur verantwoordelijk voor de logistieke acties in de MRA-agenda Smart Mobility.

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)