MaaS (Mobillity as a Service) en deelmobiliteit

Mobility as a Service (MaaS) is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld waarin openbaar vervoer, deelmobiliteit en andere vormen van privaat vervoer elkaar aanvullen. Dit vraagt om een duidelijke visie en doorvertaling naar beleid van (lokale) overheden.

Wij helpen bij het vormgeven en aanscherpen van die visie, én de doorvertaling naar concreet handelen. Want alleen door het nemen van concrete acties kan MaaS verder worden ontwikkeld. Daarom focussen we ons momenteel op het opschalen van de inzet van deelmobiliteit om lokale opgaven te bereiken. Door het inzetten van deelmobiliteit kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse publieke ruimte én kan sneller de overstap worden gemaakt naar duurzame elektrische voertuigen. Daarnaast halen we ervaringen en lessen op uit de landelijke MaaS-pilots en overige MaaS-initiatieven. Die kennis delen we binnen de Metropoolregio Amsterdam.

Voor wie?

Wij helpen onze partners (in het bijzonder beleidsmedewerkers die bezig zijn met deelmobiliteit) om MaaS-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

 

Meer weten?

José van der Plaat

José van der Plaat

Thematrekker MaaS (Mobility as a Service) en deelmobiliteit

Wilt u meer weten over dit thema? j.vanderplaat@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor MaaS en deelmobiliteit:

• Bereikbaar en leefbaar houden van stedelijke gebieden.
• Ook voldoende bereikbaarheid op platteland.
• Wensen reiziger staan voorop.

Een perspectief op MaaS

MaaS kent vele verschillende definities en uitwerkingen. Hier willen we van af, het is belangrijk om als overheden tot een gezamenlijke definitie te komen, om elkaar te begrijpen en om de markt te structureren. De gids ‘Een perspectief op MaaS: gids voor decentrale overheden’ beschrijft daarom de gezamenlijke visie op MaaS van MRA-platform Smart Mobility en onze partners de Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Provincie Flevoland. Hiermee geven we input, richting en concrete handvatten voor diegene die aan de slag wil met MaaS. Deze gids is opgesteld voor beleidsmakers en gebiedsregisseurs bij gemeenten, provincies en vervoersautoriteiten die nu of in de toekomst aan de slag willen met MaaS.

Download hier de gids MaaS >

Regionale werkplaats Deelmobiliteit

Om de inzet van deelmobiliteit op te schalen, is het noodzakelijk dat gemeenten onderling samenwerken. Deelmobiliteit is gemeentegrens-overschrijdend en daarom is samenhangend beleid ontwikkelen een must. Ook kunnen gemeenten veel van elkaar leren als het gaat over hoe zij bijvoorbeeld een vergunningenstelsel kunnen inrichten of welke eisen zij kunnen stellen aan aanbieders van deelmobiliteit. Gemeenten werken hier in de Regionale Werkplaats Deelmobiliteit samen aan.

Meer weten of meedoen? Hier is meer info te vinden.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Nederland geeft vanaf 2020 concreet invulling aan de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met in de praktijk werkende MaaS concepten. In de MRA regio voeren we één van de pilots uit op de Zuidas. We volgen deze pilot op de voet met als doel een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van MaaS.

MaaS in de praktijk

Maar we werken op vele andere vlakken aan het MaaS-klaar maken van ons vervoerssysteem. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van eisen in OV-concessies om deze MaaS-waardig te maken, het opstellen van eisen voor commerciële aanbieders van deelmobiliteit om voorbereid te zijn op MaaS, vroegtijdig koppelen van gebiedsontwikkeling en nadenken over slimme mobiliteitsconcepten waarbij ook MaaS een rol speelt. De kennis die we hierbij opdoen wordt door het Smart Mobility-Platform onder andere via deze website gedeeld.

Publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Publicaties

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

In de gemeente Amsterdam wordt volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven die het gebruik van deelmobiliteit bevorderen. Zo hebben bewoners in De Pijp parkeervergunningen ingeleverd, waardoor parkeerplekken vervangen kunnen worden door groen of fietsparkeren....

Kennis delen over deelmobiliteit bespaart tijd

Om goed te weten wat er speelt in de regio en zo gericht mogelijk te kunnen ondersteunen, werkt het MRA-platform Smart Mobility met kernteams voor de thema’s Logistiek, Smart Infra, MaaS en deelmobiliteit, Data en digitalisering, en Gebiedsontwikkeling en hubs. In...

Uitgelicht

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

In de gemeente Amsterdam wordt volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven die het gebruik van deelmobiliteit bevorderen. Zo hebben bewoners in De Pijp parkeervergunningen ingeleverd, waardoor parkeerplekken vervangen kunnen worden door groen of fietsparkeren....

Samenwerken om deelmobiliteit in de MRA te versnellen

Het aantal inwoners in de metropoolregio Amsterdam groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. Deelmobiliteit kan bijdragen aan het leefbaar en bereikbaar houden van de regio. Om het gebruik van deelmobiliteit te bevorderen en versnellen,...

Interessante artikelen

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

In de gemeente Amsterdam wordt volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven die het gebruik van deelmobiliteit bevorderen. Zo hebben bewoners in De Pijp parkeervergunningen ingeleverd, waardoor parkeerplekken vervangen kunnen worden door groen of fietsparkeren....