Mobility as a Service (MaaS)

Mobility as a Service, kortweg MaaS, draait om vraaggerichte mobiliteit. Hierbij staat niet langer het aanbod van vervoer centraal, maar de wens van de klant.

MaaS biedt allerlei kansen voor stedelijke verdichtingsgebieden om het autogebruik en bezit te verminderen en alternatieve reismogelijkheden te bieden aan bewoners. In landelijke gebieden kunnen vraaggerichte diensten eveneens soelaas bieden, ook in relatie tot de vermindering van het aanbod van openbaar vervoer. Voor het doelgroepenvervoer biedt MaaS eveneens kansen, met name door het vergroten van de flexibiliteit.

Chrétienne Hoek

Chrétienne Hoek

MaaS Thematrekker Smart Mobility platform

Wilt u meer weten over dit thema?c.hoek@vervoerregio.nl

Werkende concepten

In Nederland zijn nog geen werkende MaaS-concepten om ervaring op te doen met de verschillende mogelijkheden die het concept biedt. Dit verandert in de zomer van 2019, wanneer op de Zuidas één van zeven grote pilots van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van start gaat. Deze pilot biedt niet alleen kans om te leren van het gedrag van de reiziger, maar ook over aspecten als marktwerking, interoperabiliteit, standaardiseren en barrières in datadelen. Deze inzichten gaan bijdragen aan de doorontwikkeling van MaaS. Het MRA-programma volgt de pilot op de voet en voert samen met de gemeente Amsterdam, de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van IenW aanvullend onderzoek uit.

Speerpunten

Het MaaS-team richt zich op het aanjagen en verbinden om tot werkende concepten in de MRA te komen. Bijvoorbeeld door MaaS te stimuleren in opgavegerichte activiteiten zoals Amsterdam Beach, Floriade, Zuidoost en Almere-Amsterdam Zuid-Schiphol. Ook is er een filmpje in de maak voor MRA-partners met uitleg over wat MaaS is en wat regionale overheden er zelf mee kunnen. Daarnaast bundelt het team ervaringen met MaaS en is er aandacht voor het delen van de opgedane kennis via presentaties, factsheets, publicaties en kennissessies.

Gebieds-
ontwikkeling

Digitale en fysieke
infrastructuur

Voertuig-
technologie

Data

Logistiek

Mobility as a Service (MaaS)