MaaS (Mobillity as a Service) en deelmobiliteit

Mobility as a Service (MaaS) is niet meer weg te denken uit het toekomstbeeld waarin openbaar vervoer, deelmobiliteit en andere vormen van privaat vervoer elkaar aanvullen. Dit vraagt om een duidelijke visie en doorvertaling naar beleid van (lokale) overheden.

Wij helpen bij het vormgeven en aanscherpen van die visie, én de doorvertaling naar concreet handelen. Want alleen door het nemen van concrete acties kan MaaS verder worden ontwikkeld. Daarom focussen we ons momenteel op het opschalen van de inzet van deelmobiliteit om lokale opgaven te bereiken. Door het inzetten van deelmobiliteit kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse publieke ruimte én kan sneller de overstap worden gemaakt naar duurzame elektrische voertuigen. Nu de zeven landelijke MaaS-pilots zijn afgelopen en worden geëvalueerd, gaan we onderzoeken hoe de resultaten hiervan van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ons netwerk. Daarnaast kijken we vooruit naar een verdere groei van MaaS en de ontwikkeling van het beleid hierop.

Voor wie?

Wij helpen onze partners (in het bijzonder beleidsmedewerkers die bezig zijn met deelmobiliteit) om MaaS-initiatieven te versnellen door concrete kennis in te brengen, partijen binnen het speelveld te verbinden en opgedane kennis te verspreiden.

Meer weten?

José van der Plaat

José van der Plaat

Thematrekker MaaS (Mobility as a Service) en deelmobiliteit

Wilt u meer weten over dit thema? j.vanderplaat@vervoerregio.nl

Smart mobility kansen voor MaaS en deelmobiliteit:

• Bereikbaar en leefbaar houden van stedelijke gebieden.
• Ook voldoende bereikbaarheid op platteland.
• Wensen reiziger staan voorop.

Een perspectief op MaaS

MaaS kent vele verschillende definities en uitwerkingen. Hier willen we van af, het is belangrijk om als overheden tot een gezamenlijke definitie te komen, om elkaar te begrijpen en om de markt te structureren. De gids ‘Een perspectief op MaaS: gids voor decentrale overheden’ beschrijft daarom de gezamenlijke visie op MaaS van MRA-platform Smart Mobility en onze partners de Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en Provincie Flevoland. Hiermee geven we input, richting en concrete handvatten voor diegene die aan de slag wil met MaaS. Deze gids is opgesteld voor beleidsmakers en gebiedsregisseurs bij gemeenten, provincies en vervoersautoriteiten die nu of in de toekomst aan de slag willen met MaaS.

Download hier de gids MaaS >

Regionale werkplaats Deelmobiliteit

Om de inzet van deelmobiliteit op te schalen, is het noodzakelijk dat gemeenten onderling samenwerken. Deelmobiliteit is gemeentegrens-overschrijdend en daarom is samenhangend beleid ontwikkelen een must. Ook kunnen gemeenten veel van elkaar leren als het gaat over hoe zij bijvoorbeeld een vergunningenstelsel kunnen inrichten of welke eisen zij kunnen stellen aan aanbieders van deelmobiliteit. Gemeenten werken hier in de Regionale Werkplaats Deelmobiliteit samen aan.

Meer weten of meedoen? Hier is meer info te vinden.

MaaS-pilot op de Zuidas

1 van de 7 nationale MaaS-pilots

Eind 2022 zijn de zeven pilots van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgerond, met wisselend succes. Sommige pilots zijn gestopt, andere gaan als volwaardige MaaS-app door. Vanuit het MRA-platform blijven we de ontwikkelingen volgen en helpen we (lokale) overheden met de beleidsvraagstukken rondom MaaS.

MaaS in de praktijk

We proberen zoveel mogelijk ontwikkelingen te volgen. Niet alleen de ontwikkelingen op papier, juist ook in de praktijk. Zowel nationaal als internationaal. De kennis die we opdoen wordt door het MRA-platform Smart Mobility gedeeld via deze website.

Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en Hubs

Vanuit het MRA-platform nemen we samen met onze partners deel aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Deelmobiliteit en Hubs. Een overkoepelend programma dat aan de slag gaat met het versnellen van deelmobiliteit door onder andere standaard vergunningsteksten, eenvoudig herbruikbare campagnes, toolkits en eenvoudige kennisbanken aan te bieden. Heb je vragen over het programma, neem dan contact op.

Publicaties en projecten

Bekijk hieronder een greep uit de projecten waar we aan meewerken en de producten die we ontwikkelen.

Publicaties

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit van start gegaan

Deelmobiliteit is een belangrijke bouwsteen in de duurzame mobiliteitstransitie. Deze transitie is nodig om steden en de regio bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Inspanningen op deze thema’s vanuit verschillende overheden zijn waardevol en nodig, maar...

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

In de gemeente Amsterdam wordt volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven die het gebruik van deelmobiliteit bevorderen. Zo hebben bewoners in De Pijp parkeervergunningen ingeleverd, waardoor parkeerplekken vervangen kunnen worden door groen of fietsparkeren....

Uitgelicht

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...

Zoeken naar hazenpaadjes om deelmobiliteit te bevorderen

In de gemeente Amsterdam wordt volop geëxperimenteerd met bewonersinitiatieven die het gebruik van deelmobiliteit bevorderen. Zo hebben bewoners in De Pijp parkeervergunningen ingeleverd, waardoor parkeerplekken vervangen kunnen worden door groen of fietsparkeren....

Samenwerken om deelmobiliteit in de MRA te versnellen

Het aantal inwoners in de metropoolregio Amsterdam groeit en het aantal fietsen, scooters en auto’s op straat neemt toe. Deelmobiliteit kan bijdragen aan het leefbaar en bereikbaar houden van de regio. Om het gebruik van deelmobiliteit te bevorderen en versnellen,...

Interessante artikelen

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit van start gegaan

Samenwerkingsprogramma Natuurlijk! Deelmobiliteit van start gegaan

Deelmobiliteit is een belangrijke bouwsteen in de duurzame mobiliteitstransitie. Deze transitie is nodig om steden en de regio bereikbaar en leefbaar te houden voor iedereen. Inspanningen op deze thema’s vanuit verschillende overheden zijn waardevol en nodig, maar...

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

‘Denk aan de S van Service als je mobiliteit wilt veranderen’

Mobility as a Service, oftewel MaaS. Wat is dat nu eigenlijk? Wat valt hier wel en niet onder? Zeker bij de kleinere gemeenten zorgt de term wel eens voor verwarring. En dat maakt de drempel om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan alleen maar hoger. Om...